УкраїнськаРусский
Грузоперевозки — перевозка грузов — УТС
Головна
Про нас
Статті
Умови вступу
Новини
Логістика
Міжнародні перевезення
Вантажні перевезення
Контакти
Концепція розвитку ТДК України до 2015 року і подальший період
Положення про регіональні та галузеві осередки УТС
Установчі документи УТС
Питання-вiдповiдь

Сайт знаходиться на реконструкції

СТАТУТ

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

Установчими зборами засновників

Всеукраїнського громадського об’єднання

«Український транспортний союз»

Протокол № 1 від 30.09.2010 р.

 

зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями:

 

Загальних зборів учасників Обєднання  

Протокол 2 від 19.10.2010 р.,

 

Позачергових

Загальних зборів учасників Обєднання

Протокол № 3 від 23.05.2014 р.   

 

Загальних зборів учасників Обєднання

Протокол № 4 від 22.12.2016 р.

 

Загальних зборів учасників Обєднання

Протокол № 5 від 28.02.2017 р.   

 

 

Статут

Громадської організації  

«Український транспортний союз»

 

(нова редакція)

 

Ідентифікаційний код 38388223

 

 

     

 

м. Київ – 2017 р.

 

1. Загальні положення

 

1.1.Громадська організація «Український транспортний союз»                             є громадською організацією, що об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх учасників для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2.Громадська організація «Український транспортний союз»                      (далі – Організація) діє у відповідності до Конституції  України, Закону України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 р. № 4572-VI із змінами                          та доповненнями, інших законодавчих актів України, цього Статуту                            та внутрішніх нормативних документів Організації.  

1.3.Організація поширює свою діяльність на територію України.

1.4.Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх учасників, самоврядування, законності, виборності                     та підзвітності органів управління, гласності в роботі.

1.5.Повне найменування Організації: українською мовою – Громадська організація «Український транспортний союз».

1.6.Скорочене найменування: українською мовою – ГО «УТС».

1.7.Юридична адреса Організації: 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі,                     38 «В». 

 

2. Правовий статус Організації

 

2.1.Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації  в уповноваженому органі з питань реєстрації згідно вимог чинного законодавства України.

2.2.Організація має право від свого імені укладати угоди, договори, інші правочини, набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді загальної юрисдикції, господарському, адміністративному або третейському судах, мати у власності кошти та інше відокремлене майно, відкривати рахунки в установах банків у національній               та іноземній валюті, мати самостійний баланс, володіти майновими                               і немайновими правами. 

2.3.Для досягнення своїх цілей та виконання статутних завдань Організація в установленому чинним законодавством України  порядку має право:

2.3.1.бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові                    і немайнові права та нести зобов’язання відповідно до вимог чинного законодавства України;

2.3.2.представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх учасників в органах державної влади та в неурядових організаціях;

2.3.3.ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші громадські об'єднання, організації, надавати допомогу у їх створенні;

2.3.4.одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування необхідну інформацію для здійснення своєї статутної діяльності та реалізації своєї мети;

2.3.5.звертатися до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових                             та службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

2.3.6.одержувати у порядку, визначеному чинним законодавством України, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

2.3.7.брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-IV                     із змінами та доповненнями;

2.3.8.співпрацювати з іншими громадськими організаціями, державними та недержавними органами та організаціями як на Україні, так і за її межами, які сприяють досягненню мети Організації;  

2.3.9.здійснювати відповідно до чинного законодавства України підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому чинним законодавством України, юридичні особи                           для досягнення мети Організації та виконання нею її статутної діяльності;

2.3.10.набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю                      для здійснення своєї мети, завдань та статутної діяльності Організації                       в порядку, визначеному чинним законодавством України;

2.3.11.одержувати та використовувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутної діяльності Організації;  

2.3.12.отримувати фінансування за рахунок внесків (вступних, членських, періодичних, цільових та будь-яких інших внесків учасників), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій та за рахунок коштів, набутих в результаті підприємницької діяльності Організації та/або створених нею юридичних  осіб,               а також пасивні доходи та надходження від своєї основної діяльності                       та спрямовувати фінансування на виконання статутної мети Організації;

2.3.13.вільно поширювати та розповсюджувати інформацію, пов’язану              зі статутною діяльністю Організації, пропагувати свої ідеї та мету;

2.3.14.засновувати  з метою досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації та інші юридичні особи в порядку, встановленому чинним законодавством України;

2.3.15.проводити мирні зібрання (збори, мітинги, демонстрації, тощо);

2.3.16.організовувати та проводити змагання, турніри, інші форми спортивних заходів, лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т. ч. міжнародних;

2.3.17.здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

2.3.18.брати участь у порядку, визначеному чинним законодавством України, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя;

2.3.19.брати участь у порядку, визначеному чинним законодавством України, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів,              що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій                     з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

2.3.20.здійснювати просвітницьку та учбову-методичну діяльність;

2.3.21.вступати у спілки, асоціації та інші обєднання, що створюються     на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі       з іноземними партнерами;

2.3.22.обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами                              з організаціями зарубіжних країн;

2.3.23.здійснювати інші права, не заборонені чинним законодавством України.

2.4.Організація має печатку та штампи зі своїм найменуванням                          та символікою, зразки яких затверджуються Правлінням Організації. Символіка Організації реєструється у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.5.Організація, створена нею юридична особа (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно                 до вимог чинного законодавства України.

2.6.Діяльність Організації не обмежується строком.

2.7.Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним                 йому майном. Організація не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава                             не відповідає за зобов'язаннями Організації.  

 

3. Мета, завдання та напрямки діяльності Організації   

 

3.1.Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх учасників. 

3.2.Основними завданнями Організації є:

3.2.1.представлення та захист інтересів учасників Організації в органах державної влади, установах  і організаціях, у засобах масової інформації;

3.2.2.дослідження та прогнозування розвитку національного                             та міжнародного ринків транспортних послуг;

3.2.3.координація зусиль учасників Організації у сфері надання транспортних послуг;

3.2.4.організація співробітництва між учасниками Організації та іншими учасниками національного та міжнародного ринків транспортних послуг;

3.2.5.аналіз нормативно-правових актів України з питань, що впливають  на діяльність та розвиток транспортно-дорожнього комплексу, дослідження соціально-економічних наслідків їх впровадження;

3.2.6.розробка та внесення пропозицій та зауважень до проектів нормативно-правових актів з питань діяльності у сфері транспорту до органів державної влади;

3.2.7.розробка та внесення пропозицій та зауважень про зміни                        та доповнення до чинних нормативно-правових актів з питань діяльності                   у сфері транспорту до органів державної влади;

3.2.8.співпраця з органами державної влади у розробці та розгляді питань, пов’язаних з діяльністю транспортно-дорожнього комплексу України;

3.2.9.координація зусиль учасників Організації та надання допомоги                в сфері захисту соціально-економічних інтересів працівників транспортно-дорожнього комплексу України;

3.2.10.надання економічної, правової та іншої консультативної допомоги учасникам Організації;

3.2.11.здійснення інформаційного забезпечення учасників Організації,  видання бюлетенів та довідників, організація конференцій, семінарів, тощо;

3.2.12.співпраця з Міністерством інфраструктури України у сфері розробки та впровадження основних напрямків транспортної політики;

3.2.13.вивчення та сприяння вирішенню проблем, пов’язаних                               з функціонуванням транспорту;

3.2.14.сприяння досягненню економічного, соціального і екологічного розвитку транспортної галузі шляхом підвищення рівня продуктивності, безпеки дорожнього руху, тощо;

3.2.15.сприяння формуванню дієвої та авторитетної галузі фахівців                       у транспортній галузі відповідно до  професійних засад;

3.2.16.сприяння створенню позитивного іміджу та репутації професій             та фахівців транспортної галузі у широкої громадськості, інвесторів, роботодавців, керівників організацій, органів державної влади України;

3.2.17.утвердження у роботі учасників Організації професійних  стандартів, затверджених Організацією;

3.2.18.сприяння забезпеченню високого рівня підготовки та підвищення кваліфікації фахівців транспортної галузі у навчальних закладах України;

3.2.19.сприяння розвитку зв’язків Організації з міжнародними                              та національними професійними організаціями у транспортній галузі;

3.2.20.створення ділового механізму обміну інформацією, досвідом, спілкування учасників Організації;

3.2.21.здійснення відповідно до вимог чинного законодавства України іншої діяльності, спрямованої на досягнення мети, визначеної  цим Статутом.

 

 

 

 

4. Порядок утворення і діяльності статутних органів

та структурних підрозділів Організації   

 

4.1.Статутні органи Організації, окрім Дирекції Організації, обираються на 4 роки та здійснюють свої повноваження до їх переобрання  або відкликання.

4.2.Загальні збори учасників Організації  - вищий орган управління Організації.  

4.3.Правління Організації - орган Організації, що діє між Загальними зборами учасників Організації.  

4.4.Ревізійна комісія Організації – орган Організації, завданням якого                          є здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Організації. 

4.5.Дирекція Організації - виконавчий орган Організації, що включає              в себе штатний апарат, що здійснює виконання статутних завдань Організації, рішень Загальних зборів учасників Організації та Правління Організації.   

4.6.Структурні підрозділи Організації - комісії з профільних питань розвитку Організації.  

 

5. Загальні збори учасників Організації   

 

5.1.Загальні збори учасників Організації є вищим керівним органом Організації, що має право приймати рішення з будь-яких питань його діяльності, в тому числі скасовувати рішення інших органів Організації. 

5.2.Загальні збори учасників Організації проводяться не рідше ніж 1 раз                      на 4 роки.  

5.3.У Загальних зборах учасників Організації мають право приймати участь всі учасники Організації. Загальні збори учасників Організації  вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини учасників Організації.  

5.4.Головує на Загальних зборах учасників Організації - Президент Організації або за його дорученням Перший Віце-Президент Організації             або Віце-Президент Організації.  

5.5.Скликання Загальних зборів учасників Організації (в тому числі                   і позачергових) здійснюється на вимогу більш ніж 75 % учасників Організації,  Правління Організації, Ревізійної комісії Організації на підставі рішення Правління  Організації.

5.6.Позачергові Загальні збори учасників Організації скликаються Правлінням Організації чи Президентом Організації при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації.  

5.7.Загальні збори учасників Організації розглядають питання, винесені                    на їх розгляд Правлінням Організації, Президентом Організації.

5.8.Дата, місце проведення та порядок денний Загальних зборів учасників Організації повідомляється учасникам Організації за 20 днів до їх початку                 у письмовій формі рекомендованим листом, факсимільним повідомленням, телеграфом або електронною поштою.

5.9.Всі пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів учасників Організації останні надсилають до Правління Організації не пізніше                        ніж за 10 днів до дати скликання Загальних зборів учасників Організації.  

5.10.Рішення про включення питань до порядку денного Загальних зборів учасників Організації приймає Правління Організації.   

5.11.Загальні збори учасників Організації розглядають лише ті питання,                  що надіслані своєчасно та включені до їх порядку денного.

5.12.Загальні збори учасників Організації в надзвичайних випадках приймають рішення про включення до порядку денного та розглядають питання, які подані пізніше зазначеного вище строку за умови, якщо за це було подано не менше  75 % голосів учасників Організації, які беруть участь (представлені) на Загальних зборах учасників Організації.  

5.13.Кожен учасник Організації має один голос.

5.14.Учасники Організації можуть брати участь у Загальних зборах учасників Організації через своїх делегатів.

5.15.Рішення про надання права голосу делегату для участі в голосуванні та прийнятті рішень на Загальних зборах учасників Організації приймається             на Зборах учасників Організації відповідного відокремленого підрозділу Організації.  

5.16.Загальні збори учасників Організації вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини учасників Організації або делегатів.

5.17.До компетенції Загальних зборів учасників Організації належить вирішення  будь-яких питань статутної діяльності Організації.

5.18.Загальні збори учасників Організації можуть делегувати Правлінню Організації свої права та повноваження по вирішенню всіх питань крім питань, що належать до їх виключної компетенції.

5.19.Принципи та правила розгляду питань Правлінням Організації                 та прийняття  по ним рішень не повинні відрізнятись від принципів та правил, що встановлені для Загальних зборів учасників Організації.   

5.20.До виключної компетенції Загальних зборів учасників Організації     належать такі питання:

5.20.1.визначення стратегії, основних напрямків, форм та методів діяльності Організації, затвердження довгострокових програм його діяльності;

5.20.2.затвердження Статуту Організації, внесення змін і доповнень                 до нього, затвердження Статуту Організації в новій редакції;

5.20.3.затвердження кошторису надходжень і витрат (бюджету) Організації на наступний рік, змін і доповнень до нього, а також річного фінансового звіту за результатами діяльності Організації;

5.20.4.обрання та відкликання, в тому числі дострокове,  Президента Організації, Першого Віце-Президента Організації, Віце-Президента Організації;

5.20.5.обрання та відкликання, в тому числі дострокове,  членів Ревізійної комісії Організації, встановлення її кількісного складу;

5.20.6.заслуховування та затвердження звітів Президента Організації                        та Ревізійної комісії  Організації про їх діяльність та діяльність Організації              у поточному році;

5.20.7.прийняття відставки Президента Організації, Першого                     Віце-Президента Організації, Віце-Президента Організації шляхом заслуховування їхніх заяв про відставку;

5.20.8.висування звинувачень та прийняття рішень про недовіру Президенту Організації, Першому Віце-Президенту Організації,                        Віце-Президенту Організації;

5.20.9.заснування Організацією юридичних осіб, в тому числі засобів масової інформації, затвердження положень (статутів) таких юридичних осіб                          та їх ліквідація;

5.20.10.скасування рішень Правління Організації та Президента Організації, що не відповідають чинному законодавству України, Статуту Організації, внутрішнім нормативним документам Організації чи меті діяльності Організації;

5.20.11.прийняття рішення про участь у спілках, асоціаціях                               та організаціях та вихід з них;

5.20.12.призупинення чи скасування рішень будь-яких керівних органів, осіб та прийняття таких питань до свого розгляду, прийняття відповідного рішення;

5.20.13.розгляд скарг на рішення, дії та бездіяльність інших органів Організації з прийняттям відповідних рішень щодо цих органів;

5.20.14.прийняття рішення про реорганізацію Організації, визначення чисельності та персонального складу комісії про реорганізацію Організації;

5.20.15.прийняття рішення про ліквідацію (саморозпуск) Організації, визначення чисельності та персонального складу комісії з ліквідації Організації, напрямків використання майна Організації, що залишиться після                                 її саморозпуску;

5.20.16.затвердження Положення про Правління Організації;  

5.20.17.прийняття рішень з будь-яких інших питань діяльності Орагнізації.

5.21.Рішення Загальних зборів учасників Організації вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більшість присутніх на них учасників Організації або делегатів. Рішення з питань, передбачених пп. 5.20.2.-5.20.3., пп.5.20.9.,  пп.5.20.14., вважаються прийнятими, якщо за них проголосували    2/3 учасників Організації або делегатів, присутніх на Загальних зборах учасників Організації. Рішення з питань, передбачених пп.5.20.15., вважаються прийнятими, якщо за них проголосували ¾ учасників Організації чи делегатів, присутніх на Загальних зборах учасників Організації.  

5.22.Робота Загальних зборів учасників Організації, результати голосування  та прийняті рішення відображаються в протоколах.

5.23.Протоколи Загальних зборів учасників Організації підписуються Президентом Організації та секретарем, призначеним Президентом Організації для ведення протоколів.

5.24.Зберігання всіх протоколів Загальних зборів учасників Організації    здійснюється Дирекцією Організацією.

5.25.Рішення, прийняті на Загальних зборах учасників Організації  набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначене                      при їх прийнятті.

5.26. Загальні збори учасників Організації (в тому числі і позачергові) можуть проводитись як за безпосередньої участі учасників Організації                     так і шляхом використання одного із засобів зв’язку, а саме: телефону, факсу, мобільного телефону,  інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій. Рішення про форму проведення  Загальних зборів учасників Організації приймає Правління Організації                    та повідомляє учасників Організації не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати проведення Загальних зборів учасників Організації про обрану форму засідання. Про форму Загальних зборів учасників Організації обов’язково вказується у протоколі, якщо Загальні збори учасників Організації відбувались за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується                          за допомогою якої комп’ютерної програми відбувався зв'язок. 

 

6. Правління Організації  

 

6.1.Правління Організації – керівний орган Організації, що діє між Загальними зборами учасників Організації та уповноважений вирішувати усі питання статутної діяльності Організації, крім питань, віднесених                           до виключної компетенції Загальних зборів учасників Організації.  

6.2.Членами Правління Організації є Президент Організації, Перший                      Віце-Президент Організації та Віце-Президент Організації за посадами. Кількісний та особовий склад Правління Організації визначається та обирається Загальними зборами учасників Організації.  

6.3.Керівництво роботою Правління Організації здійснює Президент Організації,  а у його відсутність – Перший Віце-Президент Організації.

6.4.Структура Правління Організації, його склад та адміністративні функції кожного її члена визначаються Положенням про Правління Організації, що затверджується Загальними зборами учасників Організації.

6.5.Правління Організації підзвітне Загальним зборам учасників Організації і організовує виконання їх рішень. Правління Організації діє              від імені Організації в межах, передбачених цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Організації та чинним законодавством України.

6.6.Членами Правління Організації можуть бути тільки учасники Організації. Члени Правління Організації обираються та звільняються з посад Загальними зборами учасників Організації. Одна й та ж особа може обиратись членом Правління Організації необмежену кількість разів.

6.7.Члени Правління Організації є підзвітними Загальним зборам учасників Організації і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків.

6.8.Член Правління Організації може добровільно скласти з себе повноваження, про що він оголошує на Загальних зборах учасників Організації.  Загальні збори учасників Організації приймають відставку члена Правління Організації шляхом заслуховування його заяви про відставку. Добровільна відставка члена Правління Організації не має наслідком припинення його участі в Організації. Повноваження члена Правління Організації можуть бути достроково припинені також на підставі рішення Загальних зборів учасників Організації.  

6.9.Правління Організації приймає рішення на своїх засіданнях. Засідання Правління Організації проводяться не рідше ніж раз у півроку. Дата, час                 та місце проведення засідання Правління Організації визначаються Президентом Організації і про нього повідомляються члени Правління Організації                        не пізніше ніж за 3 дні будь-яким шляхом.

6.10.Чергові та позачергові засідання Правління Організації  скликаються Президентом Організації за власною ініціативою чи за ініціативою принаймні 1/3 членів Правління Організації чи Ревізійної комісії Організації.   

6.11.Засідання Правління Організації вважається правомочним в разі присутності на ньому повного складу його членів.

6.12.Рішення Правління Організації вважаються прийнятими, якщо                 за них подано не менш ніж 2/3 голосів членів Правління Організації, присутніх на засіданні. Порядок проведення засідання Правління Організації   визначається Положенням про Правління Організації.  

6.13.В разі неможливості забезпечення кворуму на засіданні Правління Організації, що скликано, для вирішення термінових питань дозволяється проводити голосування шляхом листування. У цьому випадку кожен член Правління Організації своє рішення викладає (посвідчує) у письмовому вигляді. Рішення, прийняте в такому порядку є чинним, якщо у голосуванні взяли участь всі члени Правління Організації.   

6.14.Засідання Правління Організації протоколюються.

6.15.Протоколи засідань Правління Організації підписуються Президентом Організації та секретарем, який ним призначається для ведення протоколів Правління Організації.

6.16.Зберігання всіх протоколів Правління Організації здійснюється Дирекцією Організації.   

6.17.Рішення, прийняті Правлінням Організації, набувають чинності                з моменту їх прийняття, якщо інше не визначене при їх прийнятті.

6.18.До виключної компетенції Правління Організації належить вирішення наступних питань:

6.18.1.організація та забезпечення виконання рішень Загальних зборів учасників Організації;

6.18.2.скликання Загальних зборів учасників Організації та формування                 їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників Організації та підготовка проектів рішень з цих питань до Загальних зборів учасників Організації;

6.18.3.контроль за виконанням рішень, прийнятих Загальними зборами учасників Організації;

6.18.4.розробка проекту бюджету (кошторису)  Організації на наступний рік, змін і доповнень до нього, а також річного фінансового звіту                                за результатами діяльності Організації;

6.18.5.розгляд річного кошторису та фінансових річних звітів про роботу Організації та внесення їх на затвердження Загальних зборів учасників Організації;

6.18.6.затвердження річних та поточних фінансових планів, бюджетів Організації;

6.18.7.підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам учасників Організації щодо визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації;

6.18.8.вирішення питань, пов'язаних з участю в Організації, з наступним               їх затвердженням Загальними зборами учасників Організації;

6.18.9.утворення Дирекції Організації;

6.18.10.встановлення посадових окладів складу Дирекції Організації;

6.18.11.висування звинувачень та прийняття рішень про недовіру Директору Організації та посадовим особам Організації;

6.18.12.затвердження штатного розпису Організації, преміювання працівників Організації;   

6.18.13.затвердження результатів перевірок, проведених Ревізійною комісією Організації;  

6.18.14.здійснення управління майном і коштами Організації згідно                     з повноваженнями, наданими рішеннями Загальних зборів учасників Організації;

6.18.15.розгляд та затвердження Положення про Дирекцію Організації,  інших Положень, що регулюють діяльність Організації та його учасників;

6.18.16.прийняття в учасники Організації;

6.18.17.прийняття рішень щодо прийому індивідуальних,  колективних учасників до складу учасників Організації, а також про створення разом                     з іншими організаціями, підприємствами і компаніями спеціальних фондів                зі статусом юридичної особи з метою благодійності та милосердя;

6.18.18.прийняття рішень про створення та ліквідацію відокремлених підрозділів Організації та затвердження їх положень;

6.18.19.затвердження розмірів вступних та членських внесків учасників  Організації, а також вирішення інших фінансових питань;

6.18.20.затвердження ескізів (зразків) печатки, штампів, символіки                  та бланків із власною назвою Організації, а також зразків посвідчення учасника Організації;

6.18.21.прийняття рішень щодо заохочення учасників Організації   коштами, цінними подарунками, грамотами, відзнаками, почесними званнями Організації та подання в установленому чинним законодавством України порядку на нагородження державними нагородами та відомчими відзнаками            на честь ювілейних дат та організація їх вручення;

6.18.22.тимчасове відсторонення Президента Організації від здійснення ним покладених на нього повноважень з призначенням виконуючого обов’язки Президента Організації;

6.18.23.скасування рішень Президента Організації, що не відповідають чинному законодавству України, Статуту Організації, внутрішнім нормативним документам Організації чи меті діяльності Організації;

6.18.24.затвердження щорічного плану проведення змагань, турнірів                та інших форм спортивних заходів, лекторіїв, круглих столів, семінарів, конференцій, виставок, консультацій та інших заходів Організації та внесення змін до нього;

6.18.25.здійснення зв’язків з іншими громадськими організаціями, України, державними та недержавними установами, організаціями, засобами масової інформації, фізичними особами як в Україні, так і за кордоном;

6.18.26.здійснення офіційних заяв від імені Організації;  

6.18.27.офіційне роз’яснення положень Статуту Організації та інших внутрішніх нормативних документів Організації;

6.18.28.прийняття рішень з інших питань, що обов’язкові для виконання учасниками Організації і не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників Організації.

6.19.Члени Правління Організації здійснюють свою діяльність                        на громадських засадах. Витрати, пов’язані із діяльністю Організації   відшкодовуються Дирекцією Організації на підставі рішення Правління Організації.

6.20.Засідання Правління Об’єднання можуть проводитись                             як за безпосередньої участі членів Правління Організації так і шляхом використання одного із засобів зв’язку, а саме: телефону, факсу, мобільного телефону,  інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій. Рішення про форму проведення  засідання Правління Організації приймає Президент Організації. Про форму засідання Правління Організації обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання Правління Організації відбувались за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується, за допомогою якої комп’ютерної програми відбувався зв'язок. 

 

7. Президент Організації, Перший Віце-Президент Організації,  

Віце-Президент Організації

 

7.1.Президент Організації, Перший Віце-Президент Організації                        та Віце-Президент Організації обираються з числа учасників Організації  Загальними зборами учасників Організації на 4 роки у відповідності до цього Статуту та здійснюють свої повноваження до їх переобрання або відкликання. Одна й та ж особа може бути обрана Президентом Організації необмежену кількість разів.

7.2.Президент Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених цим Статутом, Загальними зборами учасників Організації та Правлінням Організації                          і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

7.3.Президент Організації здійснює керівництво роботою Організації.

7.4. До компетенції Президента Організації належить вирішення наступних питань:

7.4.1.діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію                          у його стосунках з іншими особами;

7.4.2.організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації;  

7.4.3.звертається до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

7.4.4.одержує у порядку, визначеному чинним законодавством України, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

7.4.5.організація роботи Правління Організації;

7.4.6.організовує підготовку засідань Правління Організації;

7.4.7.винесення питань на розгляд Правління Організації та головування                на його засіданнях;

7.4.8.здійснення контролю роботи Дирекції Організації;

7.4.9.забезпечення виконання поточних та перспективних планів діяльності Організації;

7.4.10.право першого підпису фінансових документів;

7.4.11.представлення Організації перед органами державної влади                             та установами, будь-якими юридичними та фізичними особами без довіреності;

7.4.12.укладання від імені Організації  угод, контрактів, договорів, інших правочинів;

7.4.13.видання довіреностей на право вчинення дій та представництва            від імені Організації;

7.4.14.відкриття та закриття рахунків в установах банків;

7.4.15.видання наказів, розпоряджень, інших внутрішніх нормативних актів та документів Організації, затвердження інструкцій та інших обов'язкових для виконання учасниками Організації документів;

7.4.16.здійснення поточного управління майном та фінансовими ресурсами Організації;

7.4.17.підписання офіційних, фінансових та банківських документів;

7.4.18.право передавати частину своїх прав та обов’язків посадовим особам Організації;

7.4.19.здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації;

7.4.20.укладення трудових договорів (контрактів) із посадовими особами Організації;  

7.4.21встановлює форми, системи та розміри оплати праці                                 та преміювання працівників Організації в межах кошторису витрат                          та утримання іншого адміністративного персоналу;

7.4.22.виступає розпорядником коштів та майна Організації в межах, визначених Статутом Організації;

7.4.23.організовує проведення заходів Організації відповідно до їх плану, затвердженого Правлінням Організації;  

7.4.24.надає учасникам Організації на їх запит повну та достовірну інформацію щодо діяльності Організації, включаючи прийняті Правлінням Організації та Президентом Організації рішення та звіти про використання майна та коштів, наданих ними Організації в обумовленому ними порядку;

7.4.25.щорічно звітує перед Загальними зборами учасників Організації                      про свою діяльність;

7.4.26.здійснює інші повноваження, не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників Організації та Правління Організації.

7.5.Президент Організації є підзвітним Загальним зборам учасників Організації та Правлінню Організації.

7.6.Президент Організації несе персональну відповідальність                          за результати фінансової діяльності Організації, раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів, роботу Організації та стан його майна.

7.7.Президент Організації має право добровільно скласти з себе повноваження, про що він оголошує під час проведення Загальних зборів учасників Організації. Загальні збори учасників Організації приймають відставку Президента Організації шляхом заслуховування його заяви                     про відставку. Добровільна відставка Президента Організації не має наслідком припинення його участі в Організації. Повноваження Президента Організації можуть бути також достроково припинені на підставі рішення Загальних зборів учасників Організації.  

7.8.Перший Віце-Президент Організації є заступником Президента Організації. Він виконує обов’язки Президента Організації на час його відсутності або неможливості виконувати ним свої обов’язки.

7.9.Перший Віце-Президент Організації діє за дорученням,                             але не більше ніж протягом 3-х місяців. Для подовження строку повноважень необхідно рішення не менш 2/3 членів Правління Організації.  

7.10.У разі, якщо Президент Організації не може приступити до своїх обов’язків протягом 5 місяців, Перший Віце-Президент Організації                         за дорученням Правління Організації скликає позачергові Загальні збори учасників Організації для обговорення  становища та питання про керівництво Організації.  

7.11.Перший Віце-Президент Організації та Віце-Президент Організації  мають право виконувати окремі повноваження Президента Організації за його дорученням, або за дорученням Правління Організації.  

 

8.Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації та розгляду скарг

 

8.1.Рішення, дії та бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені до суду, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8.2.Рішення, дії та бездіяльність Президента Організації можуть бути оскаржені шляхом подання відповідної скарги до Правління Організації    та/або шляхом розгляду такої скарги на Загальних зборах учасників Організації.  Скарги на рішення, дії та бездіяльність Правління Організації можуть бути розглянуті на Загальних зборах учасників Організації.  

8.3.Скарги на рішення, дії та бездіяльність Президента Організації та/або Правління Організації мають бути подані в письмовій формі із значенням прізвища, імені та по-батькові (при наявності) учасника Організації, викладенням суті його претензій та його вимог щодо результатів розгляду скарги.

8.4.Скарга на рішення, дії та бездіяльність Президента Організації                    та /або Правління Організації підлягає розгляду на найближчому за датою подачі скарги засіданні Правління Організації та/або Загальних зборів учасників Організації. За результатами розгляду скарги Правлінням Організації чи Загальними зборами учасників Організації може бути прийнято рішення           про задоволення скарги шляхом прийняття рішення, що вимагається скаржником, або про відмову в задоволенні скарги. Рішення про задоволення  скарги вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Правління Організації або учасників Організації, які прийняли участь                            у Загальних зборах учасників Організації.  

 

9. Ревізійна комісія Організації

 

9.1.Ревізійна комісія Організації здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації.  

9.2.Завдання Ревізійної комісії Організації полягає у здійсненні планових та спеціальних перевірок діяльності Організації та доповідати про їх результати Загальним зборам учасників Організації.   

9.3.Ревізійна комісія Організації обирається Загальними зборами учасників Організації та їм підзвітна, подає їм на затвердження результати проведених перевірок.

9.4.Склад Ревізійної комісії Організації обирається виключно шляхом голосування на 4 (чотири) роки в кількості 3-х (трьох) осіб, з числа учасників Організації. Голова Ревізійної комісії Організації та її секретар обираються членами Ревізійної комісії Організації з їх числа простою більшістю голосів    від кількісного складу Ревізійної комісії Організації.  

9.5.Члени Правління Організації та Дирекції Організації не можуть бути членами Ревізійної комісії Організації.

9.6.Члени Ревізійної комісії Організації набувають повноважень                          і приступають до виконання посадових обов’язків з моменту затвердження повного складу Ревізійної комісії Організації рішенням Загальних зборів учасників Організації. З цього моменту повноваження попереднього складу Ревізійної комісії Організації припиняються. Окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього складу Ревізійної комісії Організації     і окреме рішення Загальними зборами учасників Організації у цьому випадку     не вимагається і відповідне питання може не включатись до порядку денного Загальних зборів учасників Організації.  

9.7.У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна комісія Організації, Загальними зборами учасників Організації з будь-яких причин       не прийнято рішення про обрання або переобрання складу Ревізійної комісії Організації, повноваження членів Ревізійної комісії Організації   продовжуються до дати прийняття Загальними зборами учасників Організації  або переобрання складу Ревізійної комісії Організації.  

9.8.Одна і та сама особа може переобиратися членом Ревізійної комісії Організації необмежену кількість разів.

9.9.Засідання Ревізійної комісії Організації вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 її членів. Рішення Ревізійної комісії Організації   приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Ревізійної комісії Організації. Кожен член Ревізійної комісії Організації має при голосуванні один голос.

9.10.Перевірки проводяться Ревізійною комісією Організації                             за дорученням Загальних зборів учасників Організації,  Правління Організації,  за власною ініціативою або на вимогу не менш ніж 1/3 учасників Організації.   

9.11.Ревізійна комісія Організації має право вимагати та отримувати                    від посадових осіб Організації та її учасників надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.

9.12.Ревізійна комісія Організації зобов’язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів учасників Організації або Правління Організації, якщо виникла суттєва загроза інтересам Організації, або інтересам її учасників, а також у разі виявлення порушень вимог цього Статуту                         або зловживання з боку посадових осіб Організації чи його учасників. 

9.13.Голова та члени Ревізійної комісії Організації мають право:

913.1.отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію                       про діяльність Організації; матеріали, бухгалтерську або іншу документацію, необхідну для виконання ними своїх функцій (перевірки), включаючи доступ до банківської таємниці; отримувати копії документів Організації;

9.13.2.під час проведення перевірок вимагати особистих пояснень посадових осіб та інших працівників Організації щодо питань, що належать                    до компетенції Ревізійної комісії Організації;

9.13.3.ініціювати винесення Ревізійною комісією Організації на розгляд Загальних зборів учасників Організації питання щодо діяльності Організації                      та її посадових осіб;

9.13.4.ініціювати винесення Ревізійною комісією Організації на розгляд Загальних зборів учасників Організації пропозицій щодо усунення виявлених               під час проведення перевірки недоліків та порушень у фінансово-господарській діяльності Організації та з інших питань, віднесених до компетенції Ревізійної
комісії Організації, що стосуються фінансової безпеки і стабільності Організації та захисту інтересів її учасників;

9.13.5.отримувати порядок денний та документи, необхідні                                для підготовки до засідання Ревізійної комісії Організації;

9.13.6.скликати засідання Ревізійної комісії Організації;

9.13.7.ініціювати прийняття Ревізійною комісією Організації рішення щодо скликання позачергових Загальних зборів учасників Організації;

9.13.8.брати участь у Загальних зборах учасників Організації,                           в засіданнях Правління Організації;  

9.14.Голова та члени Ревізійної комісії Організації зобов’язані:

9.14.1.діяти в інтересах Організації добросовісно, розумно                                        та не перевищувати своїх повноважень;

9.14.2.особисто брати участь у проведенні перевірок фінансово-господарської діяльності Організації та у засіданнях Ревізійної комісії Організації. Завчасно повідомляти про неможливість участі у проведенні перевірок та у засіданнях Ревізійної комісії Організації із зазначенням причини відсутності;

9.14.3. своєчасно складати звіти та висновки за підсумками перевірок;

9.14.4.доповідати Загальним зборам учасників Організації, ініціатору проведення перевірки про результати проведених перевірок та виявлені
недоліки і порушення;

9.14.5. своєчасно надавати Загальним зборам учасників Організації  повну                 і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Організації;

9.14.6. негайно інформувати керівні органи Організації про факти шахрайства та зловживань, що виявлені під час перевірок;

9.14.7.здійснювати контроль за виконанням рекомендацій Ревізійної комісії Організації щодо усунення виявлених під час перевірок недоліків                           і порушень;

9.14.8.вимагати прийняття Ревізійною комісією Організації рішення щодо скликання позачергових Загальних зборів учасників Організації у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Організації або виявлення зловживань    з боку керівних органів Організації.

9.15.До компетенції Ревізійної комісії Організації належить:

9.15.1.перевірка балансів Організації та інших фінансово-бухгалтерських документів;

9.15.2.інформування Правління Організації та Загальних зборів учасників Організації про результати своєї діяльності та виявлені під час перевірки недоліки  і порушення фінансової дисципліни;

9.15.3.здійснення за дорученням Загальних зборів учасників Організації  інших перевірок фінансово-господарської діяльності Організації.

9.16.Діяльність Ревізійної комісії Організації регулюється Положенням, затвердженим Правлінням Організації.

 

10. Дирекція Організації

 

10.1.Дирекція Організації є виконавчим органом Організації, що  здійснює виконання статутних завдань, регламентуючих документів Організації, рішень Загальних зборів учасників Організації, Правління Організації і звітує перед ним про їх виконання, створює всебічні матеріальні умови для діяльності Організації, організовує всі її заходи та здійснює поточну діяльність Організації, є підзвітною Загальним зборам учасників Організації та Правлінню Організації.   

10.2.Дирекція Організації вирішує усі питання діяльності Організації, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників Організації та Правління Організації.  

10.3.Дирекція Організації утворюється Правлінням Організації                          за поданням Президента Організації.  

10.4.Керівництво Дирекцією Організації здійснює Директор Організації,  якого призначає Президент Організації.  

10.5.Директор Організації здійснює наступні функції:

10.5.1.керує Дирекцією Організації в межах його повноважень та несе персональну відповідальність за її діяльність;

10.5.2.організовує виконання рішень, прийнятих керівними органами Організації;

10.5.3.забезпечує інформаційний зв'язок між Організацією                                     та її учасниками, іншими організаціями.

10.6.Обсяг повноважень Директора Організації встановлює Правління Організації.

10.7.У разі необхідності Правління Організації може делегувати частину своїх повноважень по виконанню конкретних програм та заходів Організації   Директору Організації, що оформлюється протоколом Правління Організації.  В такому випадку Директору Організації видається належним чином оформлена довіреність.

10.8.Дирекція Організації здійснює функції, визначені цим Статутом, рішеннями Правління Організації, за винятком питань, що віднесені                       до виключної компетенції Загальних зборів учасників Організації, Правління Організації та Президента Організації.  

10.9.Дирекція Організації здійснює свою діяльність у відповідності                       до Положення, затвердженого Правлінням Організації.  

 

11. Відокремлені підрозділи Організації

 

11.1. Організація має право на створення відокремлених підрозділів.

11.2.Відокремлені підрозділи Організації створюються за рішенням Правління Організації та легалізуються у встановленому чинним законодавством України порядку. 

11.3.Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.

11.4.Відомомсті про утворені відокремлені підрозділи Організації  подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцем знаходження Організації.   

11.5.Організація має право ліквідувати відокремлені підрозділи Організації шляхом прийняття відповідного рішення Правлінням Організації.

11.6.Завдянням відокремлених підрозділів Організації є:

11.6.1.сприяння реалізації мети та завдань Організації на місцях;

11.6.2.поширення інформації про Організацію.

11.7.З цією метою відокремлені підрозділи Організації наділяються повноваженнями:

11.7.1.брати участь у статутній діяльності Організації;

11.7.2.поширювати інформацію про Організацію та його діяльність                     у засобах масової інформації, пропагувати ідеї та цілі Організації;

11.7.3.організовувати конференції, семінари, зустрічі та інші заходи                для реалізації мети Організації за умови попереднього погодження                           із Правлінням Організації дати та місця їх проведення, а також програми таких заходів;

11.7.4.одержувати від місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей                і завдань;

11.7.5.висувати делегатів на Загальні збори учасників Організації                              та до статутних органів Організації.

11.8.Відокремлений підрозділ Організації для виконання своїх завдань                   має право від імені Організації:

11.8.1.самостійно та через керівні органи Організації представляти                    і захищати законні інтереси учасників відокремленого підрозділу Організації                  та Організації в органах державної влади та громадських об’єднаннях;

11.8.2.самостійно та через керівні органи Організації подавати пропозиції до уповноважених органів з питань, що стосуються статутної діяльності відокремленого підрозділу Організації та Організації; 

11.8.3.одержувати від місцевих органів державної влади і управління              та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних цілей та завдань;

11.8.4.вносити пропозиції до місцевих органів влади та управління;

11.8.5.проводити широку інформаційну та агітаційну роботу                        щодо висвітлення діяльності відокремленого підрозділу Організації                         та Організації;

11.8.6.здійснювати інші заходи для досягнення мети та завдань діяльності відокремленого підрозділу Організації та Організації.  

11.9.Учасник Організації, який входить до складу відокремленого підрозділу Організації має право:

11.9.1.обирати і бути обраним до виборних органів відокремленого підрозділу Організації та Організації;

11.9.2.надавати відокремленому підрозділу Організації повноваження                      на представництво та захист його прав та інтересів;

11.9.3.брати участь в роботі Зборів учасників відокремленого підрозділу Організації та інших органів відокремленого підрозділу Організації особисто                      або делегувати свої повноваження іншим особам згідно з вимогами чинного законодавства України;

11.9.4.брати участь в обговоренні всіх питань щодо діяльності відокремленого підрозділу Організації;

11.9.5.вносити пропозиції та брати участь в обговоренні пропозицій           щодо діяльності відокремленого підрозділу Організації;

11.9.6.брати участь у проектах та програмах, що організовані в межах повноважень та діяльності відокремленого підрозділу Організації;

11.9.7.одержувати інформацію щодо діяльності Організації                              та відокремленого підрозділу Організації.

11.10.Учасник Організації, який входить до складу відокремленого підрозділу Організації зобов’язаний:

11.10.1.сприяти відокремленому підрозділу Організації в досягненні мети його діяльності і вирішенні завдань, передбачених цим Статутом;

11.10.2.виконувати вимоги Статуту Організації;

11.10.3.виконувати рішення керівних органів Організації;

11.10.4.сприяти розвитку і вдосконаленню діяльності відокремленого підрозділу Організації, зміцненню його авторитету.

11.11.Вищим органом відокремленого підрозділу Організації є Збори учасників відокремленого підрозділу Організації, що скликаються Головою відокремленого підрозділу Організації не рідше одного разу на рік.

11.12.Позачергові Збори учасників відокремленого підрозділу Організації скликаються за ініціативою Голови відокремленого підрозділу Організації               або на вимогу ½ від кількості учасників відокремленого підрозділу Організації.  

11.13.Збори відокремленого підрозділу Організації вважаються правомочними, якщо в них беруть участь учасники відокремленого підрозділу Організації або їх представники, загальна кількість яких становить не менше 2/3  від кількості учасників відокремленого підрозділу Організації.  

11.14.Усі рішення на Зборах учасників відокремленого підрозділу Організації приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше ½ присутніх на них учасників Організації.  

11.15.Під час голосування кожний учасник відокремленого підрозділу Організації має один голос.

11.16.До компетенції Зборів учасників відокремленого підрозділу Організації належить:

11.16.1.визначення і затвердження напрямків діяльності відокремленого підрозділу Організації, виходячи з напрямків діяльності Організації;  

11.16.2.обрання делегатів від відокремленого підрозділу Організації                         на Загальні збори учасників Організації.

11.17.Голова відокремленого підрозділу Організації обирається учасниками відокремленого підрозділу Організації терміном на 4 роки.

11.18.Голова відокремленого підрозділу Організації призначається Зборами  учасників відокремленого підрозділу Організації.  

11.19.Голова відокремленого підрозділу Організації:

11.19.1.здійснює керівництво поточною діяльністю відокремленого підрозділу Організації на підставі цього Статуту та довіреності, виданої Президентом Організації;

11.19.2.скликає Збори учасників відокремленого підрозділу Організації                 та головує  на них;

11.19.3.від імені відокремленого підрозділу Організації вчиняє дії відповідно до своїх прав та обов’язків на підставі вимог цього Статуту                       та отриманих довіреностей;

11.19.4.організує виконання рішень Організації та Зборів учасників відокремленого підрозділу Організації, а також подає звіт про їх виконання;

11.19.5.вносить питання на розгляд Зборів учасників відокремленого підрозділу Організації;  

11.19.6.представляє відокремлений підрозділ Організації у відносинах                      з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також із фізичними особами;

11.19.7.забезпечує виконання планів діяльності Організації                               та відокремленого підрозділу Організації;

11.19.8.звітує перед Зборами учасників відокремленого підрозділу Організації про виконання їх рішень;

11.19.9.сприяє залученню нових учасників до Організації .  

11.20.Відокремлені підрозділи Організації у своїй діяльності керуються цим Статутом та Положенням про відокремлені підрозділи Організації,  затвердженого Правлінням Організації.   

 

12. Учасники Організації, їх права та обов’язки

 

12.1.Участь в Організації  є добровільною. Вона є індивідуальною.                       

12.2.Індивідуальними учасниками Організації можуть бути фізичні особи, які досягли 18 років і є громадянами України та іноземні громадяни,  які мають закінчену вищу освіту та професійна діяльність яких безпосередньо пов’язана  із систематичним виконанням спеціалізованих функцій  у транспортній галузі              з практичним досвідом не менше 2 років. Відповідність практичного досвіду та кваліфікації майбутнього учасника, який подає заяву  на вступ до Організації, вимогам участі в Організації підтверджується рекомендаціями учасників Організації.   

12.3.Кандидати на участь в Організації подають на розгляд Президента Організації заяву в довільній формі про бажання вступу до Організації.  Кандидати на участь в Організації в якості колективних учасників надають також рішення трудового колективу про вступ  до Організації.  

12.4.Після попереднього розгляду всіх наданих документів від кандидатів на участь в Організації Президент Організації передає їх на розгляд членам Правління Організації.   

12.5.Рішення про прийом кандидатів на участь в Організації приймає Правління Організації 2/3  голосів.

12.6.Рішення про прийом до учасників Організації набуває чинності після сплати учасником Організації вступного внеску.

12.7.Розмір вступного внеску затверджують Загальні збори учасників Організації.  

12.8.Учасники Організації керується Статутом та іншими  внутрішніми нормативними документами Організації, приймають участь у діяльності Організації, регулярно сплачують членські внески у встановленому                             в Організації обсязі  та порядку. 

12.9.Розмір та порядок сплати членських внесків встановлюють Загальні збори учасників Організації.  

12.10.Порядок вступу та виходу з Організації регулюється також відповідним положенням, затвердженим Правлінням Організації.   

12.11.Учасники Організації мають право:

12.11.1.брати участь в управлінні Організацією  через участь у Загальних зборах учасників Організації та голосування щодо питань, що на них розглядаються;

12.11.2.обирати та бути обраними до складу Правління Організації,                    в тому числі Президентом Організації;  

12.11.3.брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

12.11.4.вільно критикувати будь-який орган Організації, подавати заперечення і скарги на прийняті ними рішення та вимагати розгляду скарг               на Загальних зборах учасників Організації;  

12.11.5.звертатися до Президента Організації із запитами                                   та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

12.11.6.одержувати від Правління Організації повну та достовірну інформацію щодо діяльності Організації, враховуючи прийняті Організацією   рішення та звіти про використання майна та коштів, наданих ними Організації  в обумовленому ними порядку;

12.11.7.звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

12.11.8.представляти Організацію за дорученням Президента Організації   на різних конференціях, симпозіумах, у засобах масової інформації;

12.11.9.згадувати про свою участь в Організації в публічних заявах,                на умовах, визначених Положенням про участь в Організації;

12.11.10.вільно виходити з Організації шляхом подання відповідної заяви;

12.11.11.користуватись інформаційними, консультативними та іншими матеріалами Організації  з питань функціонування ринку транспортних послуг.

12.12.Учасники Організації також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішенням керівних органів Організації.  

12.13.Учасники Організації зобов’язані:

12.13.1.дотримуватись вимог цього Статуту, внутрішніх нормативних документів Організації та виконувати рішення керівних органів Організації;

12.13.2.своєчасно сплачувати вступні та членські внески у розмірі                    та порядку, встановленому Правлінням Організації;

12.13.3.сприяти залученню до участі в Організації нових учасників;

12.13.4.утримуватись від будь-яких дій / бездіяльності, що може завдати матеріальної та нематеріальної шкоди Організації;

12.13.5.брати активну участь у досягненні цілей Організації, всіляко сприяти у її діяльності;

12.13.6.не допускати дій, що дискредитують Організацію;

12.13.7.всебічно сприяти у виконанні Організацією вимог цього Статуту, забезпечувати розвиток та підвищення іміджу Організації;

12.13.8.не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Організації;

12.13.9.дотримуватись у взаємовідносинах та ділових стосунках                    між собою та іншими сторонами етичних норм і правил поведінки;

12.13.10.нести інші обов’язки відповідно до внутрішніх нормативних документів Організації.   

 

13.Виключення з Організації  

 

13.1. Участь в Організації припиняється у випадках:

13.1.1.виходу з Організації за власним бажанням;

13.1.2.виключення з Організації;

13.1.3.автоматичного припинення участі в Організації.

13.2.Вихід з Організації за власним бажанням здійснюється шляхом подання письмової заяви до Правління Організації. Рішення Правління Організації у випадку виходу з Організації за власним бажанням                                 не вимагається. Датою припинення участі в Організації є дата подачі заяви.

13.3.Учасника Організації може бути виключено з Організації                         за рішенням Правління Організації за наявності однієї з наступних підстав:

13.3.1.виявлення невідповідності вимогам щодо участі в Організації;  

13.3.2.грубе або повторне порушення вимог Статуту Організації                              чи внутрішніх нормативних документів Організації;

13.3.3.порушення обов'язків щодо сплати вступних та щорічних членських внесків;

13.3.4.систематичне невиконання рішень керівних органів Організації;

13.3.5.поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Організації.

13.4.Рішення про виключення учасника Організації приймається Правлінням Організації.

13.5.Припинення участі в Організації настає автоматично і не потребує прийняття рішення Правління Організації у наступних випадках:

13.5.1.визнання учасника Організації недієздатною особою;

13.5.2.набрання законної сили обвинувального вироку щодо учасника Організації, який скоїв умисний злочин;

13.5.3.смерті чи визнання померлим учасника Організації.

13.6.У разі припинення участі в Організації, незалежно від підстав такого припинення, майно та кошти, передані таким учасником у власність Організації, поверненню не підлягають.

 

14.Майно та кошти Організації

 

14.1.Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне                для здійснення його статутної діяльності.

14.2.Кошти Організації складаються з:

14.2.1.вступних та членських внесків учасників Організації, розмір яких визначається Правлінням Організації;  

14.2.2.добровільних пожертвувань громадян, підприємств, установ                   та організацій;

14.2.3.коштів, набутих в результаті підприємницької діяльності Організації;  

14.2.4.дотацій чи субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, в тому числі гуманітарної, допомоги або технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організація відповідно до умов міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;

14.2.5.дивіденди, отримані Організацією від створених нею юридичних осіб.

14.3.У власності Організації можуть бути житлові будівлі, споруди виробничого та невиробничого призначення, інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, цінні папери, будь-яке інше майно                  та майнові права, нематеріальні активи (у т.ч. об’єкти інтелектуальної власності), необхідні для забезпечення статутної діяльності Організації.

14.4.Майно, передане Організації від її учасників, є власністю Організації і поверненню не підлягає. Організація самостійно володіє, користується, розпоряджається власним майном, здійснює по відношенню до нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України.

14.5.Кошти Організації спрямовуються на виконання статутних завдань, утримання штатного апарату, закупку обладнання та інвентарю, іншого майна та майнових прав, нематеріальних та інших активів для забезпечення статутної діяльності Організації.

14.6.Організація формує і виконує власний бюджет, щорічно його оприлюднює, невикористані кошти річного бюджету переходять                              до прибуткової частини бюджету наступного року й вилученню не підлягають.

14.7.Отримані Організацією доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

14.8.Отримані Організацією доходи (прибутки) або їх частини                          не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

14.9.Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім своїм майном, що їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно                    із чинним законодавством України.

14.10.Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх учасників, а учасники не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації. Учасники Організації не мають права на частку майна Організації.  

14.11. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями створених нею юридичних осіб, а юридичні особи, створені Організацією, не несуть відповідальність за зобов’язаннями Організації. Організація отримує лише пасивні доходи від діяльності створених нею юридичних осіб у вигляді дивідендів.

14.12.Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та сплачувати до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством України.

14.13.Власність Організації охороняється законом і не може бути відчужена інакше, ніж добровільно або державою на підставі закону чи рішення суду. Збитки, завдані Організації в результаті порушення нею майнових                 чи немайнових прав власності громадянами, іноземцями, особами                          без громадянства, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються за рішенням суду.

 

15.Порядок розгляду питань, не передбачених Статутом

 

15.1.При розгляді питань, що не передбачені цим Статутом - рішення                  з цих питань приймаються Загальними зборами учасників Організації.

 

16. Порядок припинення діяльності Організації

 

16.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:

16.1.1.за рішенням Організації, прийнятим Загальними зборами учасників Організації шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання                   до іншої громадської організації такого самого статусу;

16.1.2.за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

16.3.Питання, пов’язані з реорганізацією Організації, вирішуються                       на Загальних зборах учасників Організації. При реорганізації Організації  відбувається перехід прав та обов’язків, що належать Організації,                           її правонаступникам. Питання подальшої участі учасників Організації                           в новостворюваних організаціях вирішується на підставі відповідного рішення Загальних зборів учасників Організації.  

16.4. Організація має право у будь-який час прийняти рішення                       про припинення своє діяльності (саморозпуск).

16.5.Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними зборами учасників Організації. Загальні збори учасників Організації  створюють і затверджують склад ліквідаційної комісії або доручають керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Організації після його ліквідації відповідно               до Статуту Організації.  

16.6.Якщо рішення про ліквідацію Організації прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з її ліквідацією, вирішуються  в межах чинного законодавства України, відповідно до рішення суду. Ліквідація вважається завершеною, а Організація – ліквідованим                        з моменту внесення відповідного запису про це в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.  

16.7.Під час процедури ліквідації, ліквідаційна комісія несе всю відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну нею самою Організацією,  учасникам Організації, а також третім особам.

16.8.Ліквідаційна комісія встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для подачі заяв претензій кредиторів, що  не може бути менше 2-х місяців з моменту оголошення про ліквідацію Організації.

16.9.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та розраховується                     з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам учасників Організації.  

16.10. У разі припинення Організації (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані               до доходу бюджету.

 

17. Зміни та доповнення до Статуту Організації

 

17.1.Статут Організації діє безстроково до моменту припинення  діяльності Організації.

17.2.Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту Організації                  на розгляд Загальних зборів учасників Організації може внести кожен учасник  Організації у письмовій формі.

17.3.Зміни та доповнення до Статуту Організації  затверджуються рішенням  Загальних зборів учасників Організації.

 17.4.Зміни та доповнення, що внесені до Статуту Організації, підлягають обов’язковій державній реєстрації.

 

Президент

Громадської організації

«Український транспортний союз»                              Л.М. Костюченко 

Коментарі
Додати новий
+/-
Додати коментар
Ім`я:
Email:
 
Заголовок:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Set this checkbox:

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ВАНТАЖІВ

Учасники союзу за допомогою найкращих логістичних розробок організують
перевезення будь-яких вантажів, як по Україні так і у міжнародному сполученні.


Email: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.    Факс: (044) 201-02-30

 

©  УТС - Український Транспортний Союз, 2010- Головна сторінка - Мапа сайту
Грузоперевозки - УТС Адрес:
ул. Щорса 11 Киев Украина
Телефон: 044 201 5401 http://www.uts.in.ua/
УТС - Український Транспортний Союз Контакти